Home

Konsumtion del av utsläpp

Smarta initiativ i skolorna för minskad klimatpåverkan avHur upattar vi dina utsläpp? | Svalna

De utsläpp som konsumtionen av varor och tjänster i Sverige genererar i Sverige och utomlands. Med konsumtion avses då i normalfallet privat och offentlig konsumtion samt investeringar, dvs. slutlig användning exklusive export Konsumtion av mat orsakar utsläpp på cirka 1,5 ton CO2e och resterande konsumtion (kläder, elektronik etc.) cirka 1 ton CO2e [Ref 4]. Av utsläppen från den mat vi äter kommer knappt 70 procent från animaliska produkter [Ref 5]. Utsläpp av växthusgaser från svensk livsmedelskonsumtio

Miljöpåverkan från konsumtion - ny officiell statisti

Vad är konsumtionsbaserade utsläpp? Naturvårdsverket definierar att svenska konsumtionsbaserade utsläpp redovisar den klimatpåverkan som svensk konsumtion av varor och tjänster har orsakat, oavsett i vilket land utsläppen har skett konsumtionsutgifterna år 2014 till drygt 5 procent av Sveriges totala utsläpp från slutlig användning. Om vi även inkluderar offentliga investeringar och upattar utsläppen från offentliga inköp ökar andelen till ca 7 procent av de totala konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser

Vad vi äter påverkar klimatet Externwebbe

De senaste åren har vi minskat våra utsläpp av växthusgaser i Sverige. Men utsläpp som är kopplade till svensk konsumtion av mat, elektronik, kläder och möbler har istället ökat kraftigt. De senaste 20 åren har den svenska konsumtionen bidragit med en ökning av utsläpp med 50 procent i de länder som vi importerar ifrån Den avkylande effekten av minskade metanutsläpp kan vara betydelsefull på kort sikt. Därför är det viktigt att både minska koldioxidutsläppen och metanutsläppen för att nå klimatmålen, och helt nödvändigt att komma till noll för nettoutsläppen av koldioxid. Viktigt med minskade utsläpp av metan trots att metanet ingår i ett kretslop

Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser i Sverige och

Genom att påverka människors konsumtion mot mer hållbara val kan man sedan minska utsläppen. I detta perspektiv lägger man alltså ansvaret för utsläppsminskningen på konsumenterna. Hur konsumenterna konsumerar hör ihop med hur företag marknadsför olika produkter, så på sätt och vis är ansvaret även deras Under 2018 uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser till 82 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Utsläppen har minskat med 18 procent sedan 2008, samtidigt som BNP ökat med 20 procent under samma period. Att utsläppen inte har ökat kan bero på tre saker - De konsumtionsbaserade utsläppen år 2018 är knappt 90 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Den inhemska delen är drygt 37 miljoner ton. Den del som sker i andra länder är drygt 52 miljoner ton, säger Mårten Berglund, statistiker på SCB. Vi flyttar runt våra utsläpp

Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 8 ton per person och år, varav hushållen står för cirka tre femtedelar och resterande del kommer ifrån offentlig konsumtion och investeringar. Utsläppen från alla sektorer har sjunkit med cirka 20 till 30 procent från 2008 jämfört med år 2018 Med det konsumtionsbaserade beräkningssättet visar det sig att utsläppen som Sverige orsakar dels är högre (11 ton koldioxidekvivalenter per person och år, jämfört med 5-6 territoriella ton per person och år), dels fortsätter att öka En stor del av vår konsumtion utgörs av importerade varor och 60 procent av utsläppen från den svenska konsumtionen sker därför utomlands. I en studie beräknades över 80 procent av de svenska konsumtionsutsläppen orsakas av privat konsumtion5. Av utsläpp från privat konsumtion beräkna Utöver de biogena utsläppen, saknas därför också andra större utsläpp i rapporteringen: Utrikesresor, utlandstransporter och konsumtion. Störst är konsumtionsutsläppen Forskningen ska stimulera ett effektivt nyttjande av resurser och låga utsläpp. Den ska bidra till lösningar snarare än att beskriva konsekvenser av dagens konsumtion. Det nya programmet förväntas ha en samordnande roll inom forskningen om hållbar konsumtion och på sikt utvecklas till den ledande kunskapsnoden i ett nätverk av inflytelserika aktörer på området, såväl akademiska.

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år

Det är naturligt att den fattiga delen av vår värld av rättviseskäl är berättigad till samma konsumtion som oss. Hans Rosling påpekar i sitt föredrag att vi i den rika delen av vår värld inklusive Sverige måste reducera våra utsläpp och bli mycket mer energi- och resurseffektiva i vår konsumtion ekonomiskt effektivt sätt. Med klimatpåverkan från konsumtion avses utsläpp av växthusgaser från Sveriges efterfrågan av varor och tjänster, inklusive den offentliga sektorns efterfrågan. Utgångspunkten för uppdraget är Sveriges internationella åtaganden i FN och EU samt de mål inom miljömålssystemet som riksdagen beslutat om Den offentliga konsumtionen är den enskilt största delen, med 38 miljoner ton koldioxidutsläpp. Transporter står för 21 miljoner ton, och livsmedel för nära 20 miljoner ton. Boende innebär 11,3 miljoner ton i utsläpp, och kläder och skor knappt 2,2 miljoner ton Med klimatpåverkan från konsumtion avses utsläpp av växthusgaser från Sveriges efterfrågan av varor och tjänster, ingår i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS) ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Delar av det klimatpolitiska ramverket lagregleras genom att det införs en ny klimatlag Svensk konsumtion skapar stora utsläpp i utlandet Svensk konsumtion påverkar inte bara miljön i det egna landet. Den slår även hårt mot resten av världen. Hela 80 procent av alla utsläpp av farliga kemikalier kopplat till svensk konsumtion sker i andra länder, visar en ny beräkningsmodell

Konsumtion av mat och resande står vardera för ungefär en tredjedel av utsläppen och boende för en femtedel. Konsumtionsutsläpp i andra länder Statistiken visar att en allt större del av utsläppen från svensk konsumtion sker i andra länder samtidigt som utsläppen i Sverige minskar För att minska de konsumtionsbaserade utsläppen är det rimligt att undersöka vilken del av konsumtionen som bidrar med mest utsläpp. Figur 1: En jämförelse mellan svenska konsumtionsbaserade och produktionsbaserade koldioxidutsläpp. Genom att påverka människors konsumtion mot mer hållbara val kan man sedan minska utsläppen Masskonsumtionen är en av anledningarna till klimatförändringar och de försämrade villkoren för livet på jorden. Av alla utsläpp från världens konsumtion står de rikaste 10% av jordens befolkning för hälften. Du som läser detta är troligen en av dem. Vi behöver konsumera varor och tjänster för att kunna leva våra liv. Men vår masskonsumtion och shoppingkultur är helt utan.

Hela 80 procent av de utsläpp av farliga kemikalier som är kopplade till svensk konsumtion sker utomlands. 75 till 95 procent av användningen av bekämpningsmedel och antibiotika som konsumtionen ger upphov till uppstår utanför landets gränser, framförallt i Europa men även i Sydamerika Utsläppen från somliga delar av dessa sektorer har Kungsbacka kommun redan kartlagt i den inventering med geografiskt perspektiv som genomfördes under år 2017 (Kungsbacka, 2016). Kommunen utsläpp från konsumtion av livsmedel, flyg och offentlig konsumtion komme konsumtion, som bygger på att produkter cirkuleras. I detta utvecklingsarbete har bland annat verktygen Cirkulär Business Model Canvas och Use2Use Design Toolkit använts. Projektet Kvarterets konsumtion 2030 är en del av Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, en kraftsamling för en fossiloberoende region till år 2030 Kan vara missvisande . Att bara redovisa ett lands territoriella växthusgasutsläpp ger inte hela bilden av landet s och befolkningens klimatavtryck. Framförallt inte i västländerna där vi producerar väldigt lite av det vi konsumerar inom nationsgräanserna, och stor del av vår konsumtion produceras alltså någon annanstans.De territoriella utsläp pen minskar visserligen i den rika.

En viktig del i mål 12 handlar om information och att människor överallt måste ha den medvetenhet som behövs för att utveckla en hållbar livsstil. Här har världens länder också lovat att de ska uppmuntra företag att integrera hållbarhetsinformation när de rapporterar. Mål 12 är ett av de mål som Sverige måste jobba lite extra på En stor del av det vatten som vi konsumenter i Sverige använder döljer sig i de produkter som konsumeras. För att producera en kopp kaffe krävs till exempel 140 liter vatten och för en. Drygt 20 procent av Västra Götalandsregionens utsläpp av klimatpåverkande gaser från inköp härrör från konsumtion av hälso-och sjukvårdsmaterial (Figur 1), och en stor del av dessa representeras av förbrukningsprodukter såsom handskar, operationsset, kompresser, slangar och engångstextilier Skrotfrag är en del av kedjan i de globala målen nr 12: 12.2 - Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 12.5 - Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall

Konsumtionsbaserade utsläpp - bortglömd klimatpåverkan

 1. När det gäller den växande delen av utsläppen från konsumtion som sker via import krävs också internationell samverkan, och här arbetar regeringen aktivt. Parisavtalet uttrycker höga ambitioner, och ett stort antal länder har undertecknat avtalet
 2. Konsumtion av varor och tjänster påverkar miljö och klimat genom råvaruutvinning, utsläpp från produktion, transporter, spridning av kemikalier och ökade mängder avfall. Svenska myndigheter köper varor och tjänster för mer än 600 miljarder kronor per år. Kommuner står för knappt hälften av antalet upphandlingar
 3. ska. Därför är det viktig att sätta mål för detta
 4. skar. Men samtidigt ökar utsläppen av vår konsumtion.
 5. Idag lever vi i ett konsumtionssamhälle där hjulen snurrar tack vare olika typer av konsumtion. Med aktivt bruk av skogen undviks 60 miljoner ton utsläpp av koldioxid bara i Sverige varje år. Högsta möjliga förädlingsvärde styr vad som tillverkas av trädets olika delar
 6. ─ Den del av utsläppen från svensk konsumtion som sker i andra länder, har ökat med 50 procent de senaste tjugo åren. De tydligaste trenderna är en kraftig ökning av utsläpp från konsumtion av mat och internationella transporter, säger Oskar Larsson
 7. Offentlig sektors konsumtion och investeringar står för 15 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser orsakade av konsumtion. Kommunerna står för den största andelen av Sveriges offentliga upphandlingar. År 2015 uppgick de till 642 miljarder kronor totalt, vilket motsvarar en dryg sjättedel av Sveriges BNP

Vår konsumtion påverkar världen - Fairtrade Sverig

Utsläppen av växthusgaser från svensk konsumtion ökar. vilket innebär 30 procents ökning mellan 2000 och 2008. Som en jämförelse har utsläppen i Sverige orsakade av svensk konsumtion minskat från 46 miljoner ton till 40 miljoner ton, En del av ökningen kan förklaras med befolkningsökning under perioden Johan Ehrenberg har rätt i att filmen Cowspiracy upprepar en gammal felaktighet om att animalieindustrin skulle stå för 50 procent av världens växthusgasutsläpp. Men det faktum att världens snabbt växande konsumtion av kött och mjölk står för 18 procent av världens utsläpp gör knappast animaliekonsumtionen mindre relevant som klimatproblem om att klimatmål ska uppnås genom konsumtion av nya bilar. Kopplingar görs i analysen till klimatmål som abstrakta men konsumtion som något konkret och en naturlig del av dagens samhälle. Nyckelord: Diskursanalys, risksamhälle, konsumtion, till att utsläppen ökade till följd av införandet av systemet Utsläpp av växthusgaser för olika livsmedel som producerades och konsumerades under 1990 och 2005. *) För mjölk ingår samtliga större komjölkprodukter - mjölk, grädde, syrade produkter, ost, smör och mjölkpulver. Utsläppen från animalieproduktionen minskar medan konsumtionens utsläpp ökar Livsmedel står för runt en fjärdedel, där merparten av utsläppen kommer från kött och mejeriprodukter. El och uppvärmning är största utsläpällorna i bostaden. Inom kategorin övrigt ingår bland annat konsumtion av kultur och idrott. Utsläppen från offentlig konsumtion och investeringar på 3,9 ton är inte inräknade

Video: Växthusgaserna - koldioxid, metan och lustgas Externwebbe

Sveriges utsläpp och svensk konsumtion - Folkbildning Klima

Regeringen delar därför ledamöternas syn att vi kraftigt behöver minska de utsläpp som uppstår till följd av konsumtion i Sverige och att de som släpper ut mest också behöver stå för de största utsläppsminskningarna också om att minska de utsläpp som sker i andra delar av världen som en följd av den konsumtion som kommunens invånare står för. Det nära samarbetet har omfattat många delar; definition av problem och frågeställningar, kunskapsproduk-tion som resulterat i olika typer av publikationer, utveckling av mål och strategier samt praktisk

Mänsklig påverkan - Världsnaturfonden WW

 1. En ökning kan också orsakas av att sammansättningen av konsumtionen förändras, det vill säga att andra typer av produkter importeras, sådana som av olika skäl orsakar högre utsläpp. Eller att produktionen av de importerade varorna sker i länder som orsakar större utsläpp för att producera likadana varor. En del av ökningen kan.
 2. skat här hemma, så har de.
 3. skat här hemma, så har de ökat totalt eftersom utsläppen utomlands till följd av vår konsumtion har ökat, säger Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys på KTH
 4. Konsumtionen har också ökat avsevärt om man räknar per person. År 1990 krävdes i genomsnitt 8,1 ton naturresurser för att tillfredsställa en persons materiella behov. 2015 utvanns nästan 12 ton resurser per capita. Mål 13: bekämpa klimatförändringarna. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka
Miljöpåverkan från konsumtion | Andersson Miljökonsult

Koldioxidutsläpp i världen - Ekonomifakt

Svensk konsumtion påverkar inte bara miljön i det egna landet. Den slår även hårt mot resten av världen. Hela 80 procent av alla utsläpp av farliga kemikalier kopplat till svensk konsumtion sker i andra länder, visar en ny beräkningsmodell Att jämföra med Kinas mångdubbelt större utsläpp av växthusgaser är här inte helt rättvist, eftersom de till en del består av västvärldens konsumtion Utsläpp som förknippas med svensk konsumtion men som sker i andra länder är baserade på en internationell databas över världens utsläpp, produktionsstruktur och handel. I och med att dessa beräkningar baseras på en stor mängd data och antaganden, kan inte de konsumtionsbaserade utsläppen inte nå samma nivå av noggrannhet som de territoriella utsläppen

Minska koldioxidutsläppen bil, det finns två sätt att

Världskoll - Konsumtio

 1. Den mest omfattande och detaljerade beräkningen av den svenska konsumtionens miljöpåverkan som gjorts hittills. Forskningsprogrammet PRINCE har tagit fram en datamodell som beskriver miljöpåverkan från konsumtion för luft- och klimatutsläpp, användning av mark, resurs- och vattenanvändning samt användning och utsläpp av kemikalier
 2. Offentlig konsumtion: 15 procent av Sveriges utsläpp. Den offentliga konsumtionen stod enligt Naturvårdsverket för närmare 15 procent av Sveriges totala konsumtionsbaserade utsläpp år 2015, och enligt Konkurrensverket stod landets kommuner och kommunala bolag för nära 70 procent av alla annonserade myndighetsupphandlingar år 2017
 3. Undersökningen bestod av en enkät med 54 frågor kring medborgarnas konsumtion inom områden relaterade till bostaden, resor, mat, kläder och prylar. Svarsfrekvensen för undersökningen var 37 procent, motsvarande 1475 personer. SEI var inte involverad i denna del av arbetet som genomfördes med hjälp av annan extern aktör
 4. ska om vi vill behålla dagens livsmedelsproduktion
 5. En stor del av kemikalieanvändningen och utsläppen sker utanför Sverige, i EU och resten av världen. Vi måste därför hitta nya verktyg att jobba med för en hållbar konsumtion och produktion, säger Göran Finnveden, professor på KTH och forskare inom PRINCE
 6. ska utsläpp av växthusgaser från mat som serveras på stora restauranger i Uppsala, men också till att göra gäster mer medvetna om matens klimatpåverkan
 7. Hushållens utsläpp står för 60 procent av de totala utsläppen, den resterande delen kommer från offentlig konsumtion och investeringar. Offentlig konsumtion motsvaras av de varor och tjänster som exempelvis skolor, sjukhus och myndigheter köper in för att bedriva sin verksamhet

Konsumtion - en illa dold miljöbov - Supermiljöblogge

Hållbarhetsområdena bidrar även till att koncernen arbetar med delar av de Globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), som är en del av Agenda 2030 OXFAM MEDIA BRIEFING 8 DECEMBER 2020 www.oxfam.se SVENSK KLIMATOJÄMLIKHET Behovet av en rättvis omställning De svenska konsumtionsutsläppen av koldioxid har minskat sedan 1990 - men det är i princip bara på grund av minskningar hos medel- och låginkomstgrupper

Tio konkreta sätt att ta tag i din klimatpåverkan

Hållbar konsumtion - Klimatfoku

Men konsumtionen av kött, oavsett var och hur det har producerats, är förknippad med stor klimatpåverkan. Här kan du kolla ungefär hur långt du kan köra med bil på samma utsläpp som ditt. ecommerce-3688436_kopia.jpg Svenskars konsumtion leder till omfattande utsläpp, inte bara Sverige utan även i andra länder. Vår konsumtion orsakar ungefär nio ton växthusgasutsläpp per person och år. De mesta av dessa utsläpp, närmare sex ton, sker utomlands. Om vi ska klara Parisavtalets 1,5-gradersmål, behöver vi på global nivå senast 2050 komma ner under ett ton Men svenskarnas konsumtion är långt ifrån hållbar. Detta till trots har svensk politik valt att inte fokusera på den stora mängd utsläpp av växthusgaser som svenskars konsumtion ger upphov till utanför landets gränser. Det är inte rimligt att stora delar av svensk konsumtions klimatpåverkan ignoreras. Den måste hanteras Den kulturella betydelsen av konsumtionen av animalieprodukter skiljer sig mellan länder och grupper och är på många håll en central del av kulturen. Politik och strategi för minskad köttkonsumtion behöver därför respektera kulturella särdrag och skräddarsy styrmedel och insatser därefter. 4

Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser - Ekonomifakt

I en globaliserad värld som denna leder vår konsumtion inte bara till växthusgasutsläpp inom våra egna landsgränser. Hur vi transporterar oss, hur vi bor och vad vi äter leder alla till klimatpåverkande utsläpp både inom och utanför Sverige. Det är en betydande del av våra utsläpp, men de är svåra att upatta och mycket av Svensk konsumtion orsakar stora utsläpp i utlandet. Klimatpåverkan från svensk konsumtion ligger på cirka nio ton per person och år. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här

Så stora utsläpp skapar svensk konsumtion - i andra lände

Svenskarnas konsumtion av kött har dubblerats sedan 1970-talet. Under 2016 steg förbrukningen till en svensk rekordnivå på 87,7 kg person och år, vilket är en ökning med 40 procent de senaste 25 åren. De köttslag som är medräknade är nöt- och kalvkött, griskött, fågelkött samt får- och lammkött. Det beror förstås väldigt mycket på vad man äter, men en typis Produktionen och användandet (livscykeln) av bomullstextilier sker i många steg, odling av bomullen, tillverkning av textilierna, transport, konsumtion och därefter återvinning. Detta betyder att det även finns många stora utsläpp och konsekvenser i alla steg, inte bara för miljön utan även för människors hälsa och ekonomi Utsläpp av växthusgaser från svensk konsumtion per person och år. Källa: Naturvårdsverket. I takt med att utsläppen här hemma minskat så har vi ökat vårt beroende av importerade varor, framförallt från Kina. Därför sker i dag endast en tredjedel av våra konsumtionskopplade utsläpp i Sverige, och två tredjedelar utomlands Sveriges konsumtion orsakar omkring 70 procent så stora utsläpp, men varken mål eller åtgärder för minskning av dessa utsläpp omfattas på något direkt sätt av regeringens klimatpolitik. Omkring 60 procent av de utsläpp som konsumtionen orsakar sker i andra länder som varor och produkter importeras från Utsläpp av växthusgaser på grund av svensk konsumtion utomlands ökar, medan utsläpp från inrikes konsumtion minskade mellan 2008 och 2017, visar en ny rapport. Minskningen av inrikes utsläpp är dessutom blygsam, och det krävs rejäla insatser för att nå det som krävs enligt de globala klimatmålen

Svenskarnas transportutsläpp - KlimatfokusOxfam: Klimatojämlikheten i Sverige ökar - Aktuell HållbarhetKoldioxidutsläppen flyttar utomlands – SupermiljöbloggenBioenergi

Hållbar konsumtion har av FN definierats som: Det säger något om hur mycket vår konsumtion påverkar utsläppen. Mot en mer hållbar konsumtion. Vi anser att det krävs konkreta och kraftfulla åtgärder för att nå målet om hållbar konsumtion - ekonomiskt, miljömässigt och socialt Produktionen av animaliska produkter (till exempel kött, ägg och mjölk) står för cirka 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Därför har konsumtionen av kött stor påverkan på klimatet oavsett var och hur köttet har producerats. Till största delen beror utsläppen på att det går åt mycket mark för att producera. En stor del av vår konsumtions miljöpåverkan sker i andra länder, vilket återigen bekräftas av en rapport nyligen från Naturvårdsverket. Det är viktigt att vara medveten om detta när vi då och då får andra rapporter om smärre minskningar av utsläpp inom Sveriges gränser En stor del av de rikastes utsläpp kommer från importerad konsumtion som inte ingår i nationell utsläppsstatistik i landet de bor i. Sverige och andra länder behöver införa åtgärder och mål för att minska konsumtionsutsläppen, även de utsläpp som importeras från andra länder Under 2014 ledde svensk konsumtion till utsläpp av 102 miljoner ton koldioxidekvivalenter per capita, enligt Naturvårdsverket. Nu presenterar myndigheten nya indikatorer om konsumtionens miljöpåverkan Utsläppen från vår svenska konsumtion är i princip lika stor idag som den var 1993. Skillnaden mot då är att utsläppen i Sverige och i utlandet på 90-talet var ungefär jämnstora. Idag har vi förlagt dubbelt så mycket av våra utsläpp från konsumtion utanför Sveriges gränser. Men vi delar som bekant samma stora ekosystem, jorden

 • Copyright Free Music Spotify.
 • Mobilladdaren rabattkod.
 • Getingar USA.
 • SFL Futsal.
 • Compro OTC.
 • Elcykel.
 • Vegan mår bättre.
 • Daddy Long Legs musical.
 • Dödligt vapen 2.
 • Tidrapport Excel konsult.
 • Gruppstärkande övningar lågstadiet.
 • Editable unicorn birthday invitations templates free.
 • Gotska Sandön helikopter.
 • VHF anrop.
 • Utsugsfläkt vägg.
 • Si yo fuera un chico video oficial.
 • Cairngorms National Park camping.
 • Entretien d'embauche exemple de présentation.
 • Kerckhoff Klinik Bad Nauheim Besuchszeiten.
 • Campi Flegrei utbrott.
 • Happy Wheels demo.
 • Volvo V60 Cross Country Test 2017.
 • Deportation meaning in Tamil.
 • Kerckhoff Klinik Bad Nauheim Besuchszeiten.
 • Valyrian daor.
 • Bushnell Pro X2.
 • Sockervatten i Guyana.
 • Gastronomipaket Ulvön.
 • ETC Utveckling AB.
 • Förskolan Eken Haninge.
 • Frisör Jakobsgårdarna.
 • Filmlista Netflix.
 • Snickare Skellefteå.
 • Geoidmodell leica.
 • Vinn biljetter till sweden rock 2019.
 • Råttor i krypgrunden.
 • Digitalt museum Kalmar.
 • Gaming Corps wikipedia.
 • Michelin local karten.
 • Dickie racing.
 • Rehab Älvängens Läkarhus.